Zaproszenie do złożenia ofert na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

20 gru 2023

  Zapytanie ofertowe

 

Suwałki, 2023.12.20

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

 1. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

                                                                                   Wszyscy Wykonawcy

                                                                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130.000 zł. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc                          w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności                                               osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób zatrudnionych świadczących w nim usługi są zgodne z art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
 2. Zamawiający przewiduje, że szacunkowa liczba osób bezdomnych skierowanych w ciągu roku wynosić będzie dwie osoby bezdomne.
 3. Zamawiający zastrzega zmianę ilości osób bezdomnych potrzebujących schronienia, zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od faktycznych potrzeb, o czym Wykonawca każdorazowo będzie informowany. Wykonawca przyjmuje dodatkowe osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc formie udzielenia tymczasowego schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług schronienia w oparciu o dane przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone wydaną decyzją administracyjną bez zbędnej zwłoki.
 6. Miejsce świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki:

powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat olecki. 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena  (100 pkt)

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. a) Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, Świerkowa 45;
 3. b) Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na poniższy adres: sekretariat@gops.suwalki.pl
 4. c) Termin składania ofert:

do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 10.00, pokój nr 40;

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza (załącznik nr 1) oraz parafowany projekt umowy (załącznik Nr 2),
 3. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć oświadczenia i dokumenty:
 4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 5. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 7. Odpis statutu.
 8. Wpis do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
 9. Pełnomocnictwa.
 10. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym, że oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
 11. W przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
 12. Oferta oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( art.l1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
 13. Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 14. Wszystkie strony oferty cenowej powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i powinny być kolejno ponumerowane. Niespełnienie tego wymagania nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tego wymagania, będą obciążały Wykonawcę. 
 15. Poprawki powinny być naniesione czytelnie przez skreślenie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

9.Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Cena powinna być podana cyfrą i słownie w złotych polskich oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 4. Ofertę cenową wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45.

Oferta cenowa na ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Suwałki

Nie otwierać przed dniem 29 grudnia 2023 r. do godz. 10.15.

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
 2. a) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.
 3. b) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta cenowa będzie przedstawiała najniższą cenę (100 punktów).
 4. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonania oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.

 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Postępowanie  unieważnia się obligatoryjnie, jeżeli:

 • nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba że może ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpi zmiana okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Suwałkach w dni robocze w 8.00 - 14.00  Teresa Suchocka, tel.  87 565 93 63, pokój nr 40.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, 16-400 Suwałki,: 875659347, e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl, NIP: 8441911580, REGON:790738343.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy na przetwarzanie danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                     w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

W załączeniu:

 1. Wzór formularza ofertowego (załącznik Nr 1);
 2. Projekt umowy (załącznik Nr 2);

 

Sporządził

Teresa Suchocka………………

(Podpis pracownika prowadzącego postępowanie)

Zatwierdzam:

 Beata Skrocka …………………         

                     (podpis Kierownika jednostki  lub osoby upoważnionej)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-12-20
Data publikacji:2023-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:417