Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

7 gru 2023

       Suwałki, dnia 6 grudnia 2023 r.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający:

 

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie

Adres poczty elektronicznej: gops_suwalki@pro.onet.pl

Strona internetowa: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/stanspraw/GOPS.html

Numer telefonu: 87 565 93 49

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,  wtorek-piątek 7:30-15:30

Miejsce publikacji ogłoszenia:

Strona internetowa:   http://www.gops.suwalki.pl/

 Podstawa prawna:

Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

 Informacje ogólne:

 

 1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na 2 części zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest: Iwona Nowotniak – specjalista pracy socjalnej tel. 87 565 93 49.
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu zamieszkania na terenie gminy Suwałki przez:
 • fizjoterapeutę,
 • terapeutę zajęciowego.

 

Rodzaj zamówienia : usługi

 Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czteroletniego dziecka    z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką zgodnie z §2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), zgodnie z którym zapewnia się dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych    i rewalidacyjno-wychowawczych, wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022. poz. 2123 z późn. zm.).
 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
 3. Część I – usługi fizjoterapeuty w wymiarze 18 godzin miesięcznie na terenie wsi Burdeniszki, gmina Suwałki.
 4. Część II – usługi terapeuty zajęciowego w wymiarze 10 godzin miesięcznie na terenie wsi Burdeniszki, gmina Suwałki.
 5. Okres świadczenia usług – od dn. 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 6. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że w przypadku, gdy ilość wykonywanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną ilość zrealizowanych godzin.
 7. Wykonawca w cenę powinien wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.
 8. Harmonogram realizacji usług zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.

 Niezbędne wymagania:

 1. Wykonawca powinien spełnić wymagania (kwalifikacje) wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z 3  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.   nr 189, poz. 1598 z późn. zm.):
 2. posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodów: fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy;
 3. posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztacie terapii zajęciowej, innej jednostce niż wcześniej wymienione świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. lub w uzasadnionych przypadkach zdobywać lub podnosić wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadać co najmniej roczny staż pracy w/w jednostkach, oraz posiadać możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
 5. posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

 1. Cena brutto – 100% - 100 punktów.
 2. Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów.
 3. Punktacja będzie liczona wg następującego wzoru:

Oferta z najniższą ceną     X 100 punktów

     Oferta oceniana

Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

W toku badania oferty zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Wymagana dokumentacja:

 1. Formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 dołączone do Zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 24, w nieprzekraczalnym terminie   do dn. 14 grudnia 2023 r. do godz. 10.00. w zamkniętej kopercie.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postepowania:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej oferty na każdym etapie postępowania.

W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postępowania zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym Wykonawcą.

 

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659348, e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki można skontaktować się  875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy na przetwarzanie danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postepowaniu ofertowym.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 - Beata Skrocka

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Suwałkach

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-12-07
Data publikacji:2023-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:487